Bij de oprichting van de Stichting Frietopia zijn bij de notaris statuten vastgelegd. Deze statuten (behoudens spelfouten) staan beneden op deze pagina.

Een aanvulling op de statuten vindt u in het Frietopia Reglement.


Statuten Stichting Frietopia

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam Stichting Frietopia.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.
 3. Stichting Frietopia is opgericht naar een idee van Bram Bruines, Sjoerd Cranen, Thomas Harings en Maarten van der Heijden.

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de friet- en snackcultuur in Nederland en daarbuiten; b. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door: a. het onderhouden van een website met informatie over de friet- en snackcultuur; b. het bevorderen van contacten tussen mensen en organisaties met een soortgelijk doel; c. het aanwenden van alles andere wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: a. opbrengsten uit activiteiten; b. subsidies, donaties en sponsoring; c. hetgeen op enigerlei andere wijze wettig wordt verkregen.

Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
 5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen

Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
 2. Iedere kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
 3. Bestuursvergaderingen zullen voorts gehouden worden wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.
 4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens aanwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
 5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen bijgehouden, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 6

 1. Besluiten van het bestuur zijn geldig als een meerderheid van het bestuur aanwezig is op de vergadering en een meerderheid van de aanwezige bestuursleden het voorstel steunt.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten.
 3. Ieder bestuurslid heeft het richt tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stiching zich als borg of hooftelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelstelling worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamelijk handelende bestuursleden.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordingen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: a. door zijn overlijden; b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); d. door ontslag hem verleend door de gezamelijke overige bestuursleden; e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgelijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgende door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarom die onderwerpen worden geregeld, die naar oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinden voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuuur.
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd overeenkomstig een doel van het stichting.
 6. Na afloop van de vereffening blijvende boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

[Category:Stichting]